Kronikarz Naszych Marzeń. Pałac w Sztynorcie 1947-2017 Posiadłość w Sztynorcie jest miejscem, w którym zazębia się wiele epizodów minionych czasów. Budynek ten łączy w sobie fascynujące opowieści: od historii dawnej przeszłości jako reminiscencji majątku będącego w posiadaniu wschodnio-pruskiej szlachty, później jako miejsca politycznych kontestacji podczas II Wojny Światowej, aż do wspomnienia Pałacu w Sztynorcie, jako rezydencji socjalistów i utopijnego marzenia post-socjalistycznych inwestorów. Wystawa „Kronikarz naszych marzeń – Pałac w Sztynorcie w latach 1947-2017” jest rozpoczęciem cyklu wystaw letnich, dotyczących historii pałacu. Dzięki niej, po raz pierwszy zostanie przedstawiony fascynujący los pałacu po roku 1947. Wystawa składa się z szesnastu ilustowanych, dwujęzycznych tablic, umieszczonych na terenie pałacu oraz interaktywnej instalacji multimedialnej ulokowanej wewnątrz budynku. W ramach wystawy odbędą się towarzyszące jej otwarte wydarzenia, adresowane do wszystkich chętnych. Mają one na celu wspierać dialog, poczucie wspólnoty i motywowanie kreatywności. Wystawa będzie dostępna zwiedzającym od maja do października 2017 roku. Historia pałacu w czasach socjalizmu i postsocjalizmu jest wzorcową dla losów wielu, niegdyś szlacheckich posiadłości w Polsce i w innych dawnych państwach socjalistycznych Środkowej Europy. Ukazuje ona próby odnalezienia odpowiedniego, dopasowanego systemu zarządzania budynkiem. Stworzenia takiego reżimu, który służyłby zmieniającemu się i wciąż przekształcającemu społeczeństwu, ludziom o różnych wartościach, potrzebach, wyobrażeniach i trudnościach w pogodzeniu się z wielopłaszczyznowym dziedzictwem i koniecznością dzielenia się nim z sukcesorami spoza granic kraju. W tym samym czasie historia Pałacu w Sztynorcie staje się także ważna dla całej Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Opowiada ona o ogromnej okazji rozwoju kultury, przestrzeni i gospodarstw turystycznych na Mazurach. Pałac w Sztynorcie został się więc kronikarzem marzeń, nadziei i wizji społeczeństwa na Mazurach i w Polsce po rokiem 1947. Pomysł na tworzenie wystawy i fabuła tematyczna wystawy stopniowo rozwijały się dzięki długim, wielogodzinnym rozmowom w ramach badań etnograficznych o rozwoju turystyki w Sztynorcie i okolice. Źródłami w jej tworzeniu stały się więc przede wszystkim narracje lokalnych mieszkańców, osób które niegdyś były odpowiedzialne za stan sztynorckiej posiadłości, turystów, żeglarzy oraz entuzjastów tego miejsca i przyjaciół. Wykorzystano także artykuły z gazet i czasopism jak i archiwalia w postaci fotografii, listów, dokumentacji formalnej. Chronist unserer Träume. Schloss Sztynort 1945-2017 Schloss Steinort ist ein Ort, an dem sich verschiedenen Episoden der Vergangenheit überschneiden: Das Gebäude beherbergt faszinierende Geschichten als Ostpreußischer Adelssitz, als Ort politischen Widerstandes während des zweiten Weltkrieges, als sozialistischer Volkspalast, und als Baustelle postsozialistischer Entwicklungsprojekte. Die Ausstellung „Chronist unserer Träume – Schloss Sztynort 1947-2017“ ist der Auftakt einer mehrteiligen Ausstellungsreihe über die wechselvolle Geschichte des Schlosses in Sztynort Duże. 16 zweisprachige, illustrierte Tafeln erzählen die Geschichte des Schlosses seit 1947 erstmals für ein breites Publikum. Eine interaktive multi-media Installation im Schloss erweckt die Geschichten aus der nahen Vergangenheit neu zum Leben. Begleitveranstaltungen schaffen Raum für Dialog, Gemeinschaft und Kreativität. Die Ausstellung ist von Mai bis Oktober vor dem Schloss in Sztynort Duże zu sehen. Die sozialistische und post-sozialistische Schlossgeschichte Sztynorts ist in vieler Hinsicht exemplarisch für die Geschichte vieler anderer Adelshäuser, Güter und Anwesen in Polen und dem ehemaligen sozialistischen Mitteleuropa: Sie ist gekennzeichnet durch fortwährende Anpassungsprozesse der Funktionalität des Gebäudes für die Bedürfnisse von sich wandelnden Gesellschaften mit neuen Werten, Bedürfnissen, und sozialen Utopien. Und sie ist geprägt vom Zusammenspiel einer transnationalen Erbengemeinschaft und von deren verschiedenen Erinnerungen, konkurrierenden Interessen, und divergierenden Zukunftsvisionen für das Gebäude. Gleichzeitig ist die Geschichte des Gebäudes auch typisch für Masuren und das Masurische Seengebiet. Sie erzählt von der Entwicklung lokaler Tourismuskulturen, touristischer Räume, und dem modernen Tourismusbetrieb in Masuren. Das Schloss Sztynort ist daher ein Chronist der gesellschaftlichen Träume, Hoffnungen, und Visionen in Masuren und Polen seit 1947. Die Idee für die Ausstellung und ihr thematisches Narrativ entwickelte sich aus den Ergebnissen mehrjähriger ethnographischer Feldforschung über touristische Identitäten in Sztynort und Umgebung. Quellen für die Ausstellung sind Erzählungen von ehemaligen Angestellten im Schloss, Segeltouristen, und Denkmalaktivisten, auch Zeitungsartikel, Arbeitsdokumente, Korrespondenzen, und historische Photographien. Chronicler of Our Dreams. The Manor of Sztynort 1947-2017 The Manor in Sztynort is a place in which different episodes of the past overlap: The building hosts fascinating stories as Estate of the Eastprussian Gentry, as a setting for political resistance during World War II, as socialist people’s palace, and as post-socialist investors’ dream. The exhibition “Chronicler of Our Dreams – The Manor of Sztynort 1947-2017” is the beginning of an exhibition series about the changing history of the Manor of Sztynort Duże. 16 illustrated bilingual boards narrate the history of the estate since 1947 for the first time to a wider public. An interactive multi-media installation in the Manor brings the histories from the recent past to life. Events that accompany the exhibition make space for dialogue, community, and creativity. The exhibition will be showed from May to October 2017 in Sztynort Duże. The socialist and post-socialist history of the manor of Sztynort is exemplary for many other former gentry houses in Poland and former socialist Central Europe: it features the challenges of finding suitable regimes of ownership for a building of that physical calibre, the processes of redesigning the functions of the building to serve a transforming society with different values, needs, and social imaginaries, and the difficulties of coming to terms with the multi-layered heritage and the diverse, transnational communities of heirs of the building. At the same time, the history of the Manor of Sztynort is very specific for the Masurian Lake District: It tells us a great deal about the development of tourism cultures, geographies, and economies in Masuria. This is why the Manor of Szytnort can be called a chronicler of societal dreams, hopes, and visions in Masuria and Poland since 1947. The idea of the exhibition and its thematic narrative evolved from the outcomes of several years of ethnographic fieldwork about tourism identities in Sztynort and surroundings. Sources for the exhibition are narrations and memories of former employees in the Manor, of sailing tourists, and from heritage activists as well as newspaper articles, work documents, correspondences, and historical photographs.
STN:ORT 1947-2017 Kronikarz naszych marzeń Chronist unserer Träume Chronicler of our Dreams  O Wystawie Über die Ausstellung About the Exhibition

 

STNORT.ORG is a project co-funded by FairerTales.org and the Technical University of Dresden.

Coordination, design, and research by Dr. H. C. Wadle and Prof. Dr. W. Jäger. All rights reserved.